International Organizing Committee

 • Shigeo Koyasu, D. Sci. (Japan)
 • Gregory J Tsay, MD, PhD (Taiwan)
 • Xuetao Cao, MD (China)
 • Yousuke Takahama, PhD (Japan)
 • Sunil Arora, PhD (India)
 • Kiyoshi Takeda, MD (Japan)
 • Hun-Taeg Chung, PhD (Korea)
 • Liwei Lu, PhD (Hong Kong)
 • Laura Mackay, PhD (Australia)
 • Shie-Liang Hsieh, MD, PhD (Taiwan)
 • Siew Cheng Wong, PhD (Singapore)
 • Zhigang Tian, PhD (China)